Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

ze dne 28. března 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb.,

o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb., zákona č. 127/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb., zákona SNR č. 131/1970 Sb. a zákona ČNR č. 146/1971 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst.1 zní:

„(1) V souladu s ústavně zaručenou svobodou projevu, slova a tisku využívají občané periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků k tomu, aby jejich prostřednictvím získávali informace a veřejně vyjadřovali své názory.“.

V § 1 odst.2 se slovo „pracujícím“ nahrazuje slovem „občanům“ a poslední věta se vypouští.

2. § 2 se vypouští.

3. § 4 zní:

§ 4

Periodický tisk mohou vydávat československé právnické osoby, jakož i českoslovenští státní občané, kteří dosáhli věku 18 let. Jiné právnické a fyzické osoby mohou vydávat periodický tisk jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy České nebo Slovenské republiky příslušného podle sídla vydavatele.“.

4. V § 6 se slova „8 týdnů“ nahrazují slovy „třicet dnů“.

§ 6 písm. b) zní:

„b) jeho obsahové zaměření,“.

V § 6 písm. g) se za čárku doplňuje text „je li vydavatelem jednotlivec, nemusí určit šéfredaktora.“.

§ 6 písm. h) se vypouští.

5. § 7 zní:

§ 7

(1) S vydáváním periodického tisku může být započato až po registraci. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 6 nebo jsou-li údaje v ní neúplné nebo nepřesné, orgán provádějící registraci na to toho, kdo přihlášku podal, bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od jejího doručení upozorní s tím, že řízení o registraci bude zahájeno po odstranění vad přihlášky.

(2) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy orgánu provádějícímu registraci došla přihláška obsahující požadované náležitosti. Orgán provádějící registraci je povinen registraci provést do 15 dnů ode dne, kdy mu taková přihláška došla; o provedení registrace vydá potvrzení.

(3) Jestliže ten, kdo podal přihlášku, neobdrží do 30 dnů ode dne, kdy přihláška došla orgánu provádějícímu registraci, potvrzení o provedení registrace ani upozornění podle odstavce 1, je dnem registrace den následující po uplynutí této lhůty; o tom vydá orgán provádějící registraci tomu, kdo přihlášku podal, potvrzení.

(4) Vydavatel je povinen oznamovat orgánu, který provedl registraci, každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až potom, když ji tento orgán zaregistroval; přitom se ustanovení odstavců 2 a 3 použijí obdobně.“.

6. § 8 zní:

§ 8

Registrace pozbude platnosti a oprávnění vydávat periodický tisk zanikne,

a) nebude-li vydávání periodického tisku zahájeno do jednoho roku po provedené registraci,

b) bude-li přerušeno vydávání novin na dobu delší šesti měsíců a časopisu nebo jiné periodické tiskoviny na dobu delší jednoho roku.“.

7. § 10 zní:

§ 10

(1) Za periodický tisk odpovídá vydavatel, za ostatní hromadné informační prostředky příslušná organizace, na níž se vztahují všechna další ustanovení platná pro vydavatele.

(2) Z pověření vydavatele řídí hromadný informační prostředek šéfredaktor. Dále se na řízení hromadného informačního prostředku může podílet redakční rada. Rozsah její účasti na řízení hromadného informačního prostředku, její odpovědnost, způsob jmenování a odvolávání jejích členů stanoví vydavatel.

(3) Je-li vydavatelem stanoven šéfredaktor, odpovídá vydavateli za obsah jednotlivého vydání hromadného informačního prostředku, zejména pak za to, aby obsahem hromadného informačního prostředku nebyly porušeny zákonem chráněné zájmy společnosti, občanů a organizací.

(4) Plní-li u některých hromadných informačních prostředků úkoly šéfredaktora zástupce šéfredaktora, vedoucí redaktor nebo předseda redakční rady, vztahují se na ně všechna ustanovení platná pro šéfredaktora.

(5) Nedotčena zůstává odpovědnost autorů informací vyplývající z platných předpisů.“.

8. § 11 zní:

§ 11

Šéfredaktorem nebo redaktorem může být ten, kdo je k tomu občansky a odborně způsobilý.“.

9. § 12 zní:

§ 12

Šéfredaktor a ostatní redaktoři požívají při výkonu své činnosti ochrany podle platných předpisů proti všem formám nátlaku směřujícího k maření jejich činnosti.“.

10. § 13 odst.1 se vypouští.

Odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

11. § 21 zní:

§ 21

O způsobu rozšiřování periodického tisku rozhodují vydavatelé.“.

12. V § 23 se konec ustanovení za závorkou upravuje takto:

„... jsou zakázány, jestliže jejich obsah propaguje násilí a válku, fašistickou či nacistickou ideologii, rasovou diskriminaci nebo jinak odporuje lidskosti nebo útočí proti celistvosti republiky a základům jejího ústavního zřízení nebo porušuje mezinárodní dohody.“.

13. Do části IX „Závěrečná ustanovení“ se vkládá § 26a, který zní:

§ 26a

Práva a povinnosti šéfredaktora podle tohoto zákona má jednotlivec, který periodický tisk vydává, jestliže jinou osobu jako šéfredaktora neustanovil ( § 10 odst.2).“.

Čl. II

Zrušuje se zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Kontakt

Jakub Končelík
děkan
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1
telefon: (+ 420) 222 112 236

Dean
Faculty of Social Sciences
Charles University Prague
Smetanovo nabrezi 6
110 01 Prague
CZECH REPUBLIC
+420.222112236 e-mail:koncelik@fsv.cuni.cz